Obchodní podmínky

Obchodní společnosti ZJD s.r.o.
se sídlem: Barunčina 1853/40, Modřany, 143 00 Praha 4
identifikační číslo: 096 54 160
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339754
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mysidoupe.eu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti ZJD s.r.o., se sídlem Barunčina 1853/40, Modřany, 143 00
Praha 4 identifikační číslo: 096 54 160, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339754 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese www.mysidoupe.eu (dále jen „webová stránka“),
a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje,
může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo
z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském
účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje
uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu
je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze
své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a

3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i
s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu
či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. PŘEDOBJEDNÁVKY

Tituly v předobjednávkách jsou tituly, které jsou v edičních plánech vydavatelů.

Datum uvedené u titulu je předpokládané datum vydání. Toto datum se může měnit.

Nezaručujeme u titulů z předobjednávek dodání, pokud bude na titul více objednávek, než je náklad vydavatele.

V takovém případě jsou objednávky vyřizovány chronologicky dle data jejich přijetí až do vyčerpání zásob.

Zbylé předobjednávky jsou po informovaní kupujícího zrušeny a případný finanční obnos vrácen kupujícímu.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601893982/2010,
vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;
bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně
povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé
kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.
1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb
prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo
upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce
zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo
obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný
případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit
vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné
na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího info@mysidoupe.eu.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu
vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů
od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým
je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,
pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další
náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí
zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací
smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se
zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené
s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady
zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo
ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy,

7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu
připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy
uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za
jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou
dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží
lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po
kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží
na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného
plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že
zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však
v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti
za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná
osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro
kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k
provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná
osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v
kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v
sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu
vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené
prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit
zejména elektronickou poštou na adrese info@mysidoupe.eu.

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo
bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže
kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující
opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může
kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem
k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží,
může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může
odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na
bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu
součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží
řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li
kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez
vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat
přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo
zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné
obtíže.

7.10.Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada
nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však
právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba
vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na
náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy info@mysidoupe.eu. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro
řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává
Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů
kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších
předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči
kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

11.2.Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva
podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně
odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (Řím I).

12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost
ostatních ustanovení.

12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.
12.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ZJD s.r.o., Barunčina
1853/40, Praha 4 – Modřany, 14300, adresa elektronické pošty
info@mysidoupe.eu.

V Praze dne 13.11.2020